Digital Signage & Audio-Video Solution

digital-solution

ปัจจุบันประโยชน์จากการใช้สื่อดิจิตอลแทนที่จะใช้การผลิตโปสเตอร์หรือแบนเนอร์บ้านโฆษณาสามารถสร้างผลประโยชน์ได้มากกว่า ทั้งนี้ยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและเวลา นอกจากนี้ท่านยังสามารถมั่นใจได้ว่าข้อความเหล่านั้น จะถูกส่งตรงตามเวลา ตามสถานที่และสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด

NAVORI เป็นซอร์ฟแวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานในการสร้างสื่อการจัดการปรับแต่ง และแก้ไข สื่อดิจิตอลไซเนชได้อย่างครบวงจรและยังรองรับ cententได้อย่างหลากหลาย ด้วยโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและยังสามารถผลิตในลักที่เป็นสื่อ Static หรือ Dynamicซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่าสูงทั้งในและต่างประเทศ