Hospital Queueing System ระบบคิวสำหรับโรงพยาบาล

ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไข้และลดการแออัดในโรงพยาบาลของผู้ที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ หรือการทำนัดหมาย ตามนัดเพื่อติดต่อพบแพทย์ หรือติดต่อรับยา ซึ่งผู้ขอรับบริการหรือคนไข้ สามารถตรวจสอบคิวของตนเองได้ ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์ (Smart Phone) อื่น ๆ ของตนเอง โดยไม่ต้องลง Application บนมือถือ หรือสามารารถดูคิวของตนเองผ่านจอ Display ที่โรงพยาบาลได้เตรียมไว้ในพื้นที่ ที่ให้การบริการนั้น ๆ  ซึ่งการนำระบบคิวเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลนี้ ตอบโจทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง Smart Hospitality

ประโยชน์ของระบบคิวสำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
  • อำนวยความสะดวกแก่คนไข้และลดการแออัดในโรงพยาบาล
  • เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  • สามารถจัดสรรและแบ่งคิวได้หลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับโรงพยาบาล
  • เรียกดูสถานะคิวแบบ Real time หรือเรียกดูเป็นรายงานย้อนหลัง เพื่อสามารถทำการวิเคราะห์ และประเมินการทำงานขอสถานะคิว ที่ให้บริการ ช่วงเวลาแออัดของคิว ระยะเวลาการให้บริการในแต่ละคิว และเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Q-Mobile คนไข้ดูสถานะคิวออนไลน์ที่มือถือ

ลดความแออัดในโรงพยาบาลหรือพื้นที่

Q-Display จอทีวีแสดงหมายเลขคิว

Q-Point เจ้าหน้าที่บริการจัดสรรคิวคนไข้ได้ง่าย

Q-Dashboards ระบบแสดงผลแบบ Real Timeง่ายในการติดตาม สถานะการทำงานของระบบคิว

Q-Report มีรายงานแสดงระยะเวลา วัน เดือน ปี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การให้บริการต่อไป

Q-Survey ระบบประเมินความพึ่งพอใจ

Share this Post